Протетична дентална медицина

Дата на публикуване в Интернет : 11.06.2018г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Протетична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : кат. „Протетична дентална медицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г
Кандидати : 1. д-р Илиан Вангелов Христов, дм
2. д-р Рада Торезова Казакова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: 1061/10.05.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Илияна Павлова Йончева, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Жанина Стамова Павлова, дм Член Становище
Заключителното заседание на журито :
18.07.2018 г. от 11 часа в Заседателна зала на Научен отдел.