Процедура за избор на партньори във връзка с проект ”Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения”

Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив (УХТ) в партньорство с Аграрен университет – Пловдив, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Медицински университет – Пловдив планира да кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения”, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Центърът за върхови постижения (ЦВП) представлява научен комплекс на най-високо ниво, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

Този комплекс ще има критична маса от учени, добре дефинирана организационна структура и собствена програма за научни изследвания.

Дейностите на ЦВП ще водят до развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като настоящият Център ще бъде реализиран по Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ от ИСИС.

С настоящото, УХТ обявява процедура за избор на асоциирани партньори към ЦВП, като между представените предложения, ще бъдат избрани до 10 асоциирани партньори от всяка една от следните категории:

  • Научноизследователски организации
  • Бизнес организации (предприятия)
  • Общински администрации

На следния линк може да бъде намерена информация за пълните изисквания на процедурата, дефиницията за “асоциирани партньори”, минималните изисквания към кандидатите, критериите и методиката за оценка, както и документите за участие в процедурата.

Документите се подават на следния адрес: Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, бул. “Марица” №26, гр. Пловдив 4000, на вниманието на: проф. дтн Николай Менков – Зам. ректор.

Краен срок за подаване на заявления за участие в процедурата: 12 декември 2016 г., 17:00 ч.