Психиатрия

Дата на публикуване в Интернет : 21.12.2021 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Психиатрия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Психиатрия и медицинска психология
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63. от 30.07.2021 г.
Кандидати : 1. Д-р Севдалина Севдалинова Караиванова-Кандиларова, дм
2. Д-р Златослав Петров Арабаджиев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1882/22.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя за кандидат 1 Изготвя за кандидат 2
1. доц. д-р Станислава Харизанова, дм МУ Пловдив Председател Становище БГ/EN Становище БГ/EN
2. доц. д-р Георги Панов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
3. проф. Иванка Паунова, дп Външен Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
4. проф. д-р Дора Златарева, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
5. доц. Жасмин Василева, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
6. проф. Олга Литвиненко, дпс Външен Член Становище БГ/EN БГ/EN
7. проф. д-р Анастасия Тренова, дмн МУ Пловдив Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
Резюмета на кандидат1 БГ/EN
Резюмета на кандидат2 БГ/EN
Заключителни заседание на журито :
Д-р Севдалина Кандиларова Заключителното заседание на журито: 25.01.2022 г. от 10.00 ч. в електронната платформа ZOOM
Д-р Златослав Арабаджиев Заключителното заседание на журито: 25.01.2022 г. от 11.00 ч. в електронната платформа ZOOM