Публична лекция на тема: Храната и храненето в българската възрожденска книжнина.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
СЕКЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Ви канят на

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:

ХРАНАТА И ХРАНЕНЕТО В БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА
(ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)
Представя: Милена Динева-Мулешкова, дф

11. 12. 2018 г., 14. 30 ч., VIII аудитория