Публикуван за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предвидените процедури в Индикативната годишна работна програма за 2021 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува на своята интернет страница за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.

Основната цел на операцията е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Специфичните цели на операцията са:

– Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование;

– Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище;

– Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил;

Допустими кандидати и партньори по цитираната операция са училища от средното образование, юридически лица с нестопанска цел и висши училища.

В тази връзка Ви информирам, че Проектът на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ на следния адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997
или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362.

В срок до 12.10.2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg.

Оригинален документ