Работна среща под надслов „Науката среща бизнеса”

Уважаеми представители на науката и бизнеса,
С голямо удоволствие Ви каним, като съвместни партньори по проект № BG05SFOP001-2.025-0146-C01 „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“ с цел анализ и мониторинг на прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023-2026)“, заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 и Плана за изпълнение на стратегията“ на работна среща под надслов „Науката среща бизнеса”.

Проектът се изпълнява от сдружение „Асоциация на младите учени“ в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 48 682.08 лв., от които 41 379.77 лв. европейско и 7 302.31 лв. национално съфинансиране, а продължителността му е 17 месеца.

Главната цел на проекта е изграждане на сътрудничество между МОН – висшите училища и научните организации – Сдружение „Асоциация на младите учени“ (НПО) – бизнеса, което да се превърне в устойчива платформа за взаимодействие на администрацията с гражданите, бизнеса и науката. Това ще допринесе за ускореното развитие на научно-изследователските и развойни дейности и трансфера на технологии и ще допринесе за успешното изпълнение на Плана за изпълнение на стратегията.

Каним Вас, като представител от науката и/или бизнеса, да се запознаете с целите на гореспоменатия проект и проучването, което провеждаме в неговите рамки. За нас ще бъде изключително удоволствие да посрещнем всеки един от Вас и вярваме, че това е една стъпка към бъдещо ползотворно сътрудничество и заздравяване на връзката наука – бизнес. Моля, заявете Вашето желание за присъствие, като попълните предварително формата за участие в срок до 19 Юни 2023 г.

NB! Предвиждаме провеждането на събитието да се осъществи в работен ден в седмицата между 26 и 30 Юни 2023 г. С оглед на събраните данни от формата за участие ще конкретизираме форма (онлайн и/или присъствена), дата, час и място (гр. София) на събитието. След, което ще получите в допълнителен имейл, посочен от Вас, индивидуалната си покана.

С уважение,
Сдружение „Асоциация на младите учени“
Дирекция “Наука”, МОН