Радиана Атанасова Стайнова

Радиана Атанасова Стайнова

Дата на публикуване: 09.05.2019 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармацевтични науки
Тема на дисертационния труд: „Медико-социални аспекти и роля на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет“
Научен ръководител: Доц. Станислав Георгиев, дф
Заповед на Ректора № Р – 540/01.04.2019 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Рецензия
2.Проф. Илко Николаев Гетов, дф Външен Член Рецензия
3.Доц. Христина Викторова Лебанова, дф Външен Член Становище
4.Доц. Мона Цонева Стефанова, дм Външен Член Становище
5. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

10.06.2019 г., 11,00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив