Атестиране на академичния състав

Атестирането на академичния състав на МУ Пловдив се регламентира с Правилник за атестиране на АС и се прилагат в действие от специализиран орган – Комисия по атестиране – в съответствие с чл.57 от Закона за висшето образование (изм. ДВ, бр. 60 от 1999 год., в сила от 02.07.1999г., изм., ДВ. бр.17 от 25.02.2020 год.), Закона за развитието на академичния състав в Р България, обн. ДВ, бр.101 от 28.12.2010г., изм. ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020г.

Фунциите на КА са насочени към:

 • Оценяване участието на всеки член на Академичния състав в учебната, научно¬изследователската и административната дейности;
 • Стимулиране на Академичния състав за развитие на своя потенциал и поддържане качеството на дейността си, чрез препоръките, направени от КА;
 • Оценяване на проекти за откриване и преобразуване на звена и специалности към Университета;
 • Осигуряване на информация към ръководните органи на МУ за резултатите от извършените процедури за оценяване

Документи

 • Състав на комисията за атестиране на академичния състав при МУ-Пловдив
 • Правилник за атестиране на академичния състав
 • Указания за подготовка за атестиране
 • Атестационен лист (примерен)
 • Отчет (примерен)
 • Бланка – атестационен лист
 • Бланка – отчет