Национален регистър към НАЦИД

Закон за развитието на академичния състав в република България – 2018
Правилник за приложение на ЗРАСРБ – 2018
Декларация
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Писмо за регистър
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Таблици за попълване
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Списък на публикации
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Реферирани и индексирани български списания НАЦИД
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – УКАЗАНИЕ Scopus
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – УКАЗАНИЕ WoS