Център за Академично Развитие

Центъра за академично развитие е създаден с цел да подпомага дейността на ръководството на МУ-Пловдив при планиране и мониторинг върху академичното развитие на научно-преподавателския състав, като извършва анализ и оценка на необходимостта от разкриване на академични длъжности в катедрите и звената на МУ-Пловдив, както и потребностите за създаване нови или преструктуриране на съществуващите академични звена и дава своето мнение за осигуреността и тенденциите в академичното развитие на преподавателите.