Ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти

До ръководители катедри

Ръководители ВУ проекти

и отговорници по НИД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да съблюдавате актуализираните ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти, както следва:

Изготвя се доклад от съответния ръководител на катедра /ръководител проект до ресорния заявител  (Зам. Ректор НИД, Пом. Ректор, Директор МК). Прилага се оригинална проформа-фактура.

Фактурата или проформата задължително трябва да отговаря на чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. трябва да е на български език, когато контрагентът е български. Това означава, че в обяснителната част на документа материалите трябва да се изписват на български език и ако е необходимо специфичните материали се изписват на английски или друг чужд език в скоби като пояснение.

В случай, че контрагентът е чуждестранен, проформата следва да е на съответния официален език на държавата.

Заявки, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат обработвани.

Приложена е извадка от Закона за счетоводството.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор НИД