Ректорите на МУ-Пловдив и на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас подписаха меморандум за сътрудничество


Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на Медицински университет – Пловдив, и проф. д-р Христо Бозов, дм – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, подписаха днес Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
Участници в срещата от страна на МУ-Пловдив бяха Ректорът проф. д-р Мариана Мурджева, проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебни дейности, проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и проф. д-р Иван Иванов – зам.-ректор по управление на качеството.
Проф. Мурджева запозна присъстващите със зараждането на идеята и с общото между двата университета, което е добра основа за планиране на съвместни дейности от взаимен интерес. И двата университета обучават студенти по медицина, медицински сестри и акушерки и предлагат обучение на парамедици.

Двата университета заявиха желанието си да си сътрудничат и в симулационното обучение. С невероятните възможности, инфраструктура и човешки ресурси, с които разполага Медицинският симулационен тренировъчен център в МУ-Пловдив, е възможно той да подпомага кариерното развитие на специализантите.
МУ-Пловдив има изграден Център по компетентност “Персонализирана иновативна медицина /ПЕРИМЕД/”, а Бургаският университет разполага с Център за върхови постижения, Център за електроника и роботика и Център за виртуална и добавена реалност.
Бургаският университет предлага съдействие в областта на спешната медицина, обмяна на положителен опит и добри практики.
Проф. Иванов сподели своя опит като зам.-ректор по качеството и като ръководител на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. Като добра практика той изтъкна въведения при обучението на стажант-лекарите по педиатрия в шести курс семинар “Комуникация с пациентите”. Проф. Иванов подчерта необходимостта от обучение по медицинско право, в отговор на което проф. Бозов изрази готовност за споделяне на опит от Бургаския университет, където имат преподаватели по медицинско право.
Като зам.-ректор по научноизследователска дейност и директор на МСТЦ проф. Маринов представи програмата Advanced Trauma Life Support, която представлява стандартизиран подход при обработване и лечение на пациенти с политравми и се ръководи от American College of Surgeons. В момента 15 преподаватели клиницисти от МУ-Пловдив се обучават в акредитиран център в Атина, като осем от тях ще бъдат обучени от водещи международни експерти за обучители, които на свой ред да внедрят програмата в МУ-Пловдив и да организират такъв курс в България. Изграждането на първия център в България, който ще обучава и издава сертификати, е невероятен шанс не само за развитието на академичния състав на Университета, но и на спешната специализирана помощ в страната ни.
Ректорът на Бургаския университет проф. Бозов, който е и в Управителния съвет на Сдружението на парамедиците, изрази своето увереност, че сътрудничеството в областта на спешната медицина ще бъде много ползотворно. Амбицията и на двата университета е да работят за реформа в сферата на спешната помощ в България.
Сред основните задачи на двата университета е да предлагат професионално обучение, съответстващо на международните стандарти, да създават наука на изключително високо ниво с принос за цялото ни общество.

В рамките на срещата беше конкретизирано сътрудничество и съвместна дейност в осъществяване на инициативи, включващи научноизследователска и проектна дейност по фундаментални и приложни разработки в сферата на медицината, телемедицината и персонализираната медицина.

С подписването на Меморандума двете висши училища се договориха да реализират съвместни дейности в следните основни направления: подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност, провеждане на теоретични и практически форми на подготовка и развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност, провеждане на курсове и следдипломно обучение, както и обмен на кадри.

Сътрудничество ще се осъществи и между Музеите в двете висши училища, както и между Библиотечно-информационните им центрове.

Планира се създаването на възможности за ефективно използване на опита, ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции.

Гаранция за успешното сътрудничество е желанието на ръководствата да осигурят добри възможности за академично развитие на преподавателите, както и да разширят и осъвременят обучението на студентите си.