РЕШЕНИЯ НА АС МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/26.03.2020 г.

1. Датите и условията за провеждане на държавните изпити да бъдат обявени от Ръководителите на катедри чрез Декани на факултети и Директор МК в учебните отдели, които да информират студентите от съответните специалности.

2. Да бъде дадена възможност на стажант-лекарите за продължаване на преддипломния стаж при така установения ред и при спазване указанията на Националния оперативен щаб с оглед да се дипломират в очаквания срок. Стажант-лекарите, избрали да продължат доброволно преддипломния си стаж, да бъдат инструктирани от Директорите на болничните заведения и да подпишат Декларация за
информирано съгласие. За стажант-лекарите, прекъснали стажа, ще се отложат практиката, провеждането на държавните изпити и дипломирането.

3. Да се отмени ваканцията от 13.04.2020 г. до 20.04.2020 г. в Календарния план на учебната 2019/2020 г. Дните от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. да бъдат учебни, за да се избегне по-голямо удължаване на учебния семестър.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ