Обява за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C03 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“