Събития


Проф. Мурджева за Новата европейска иновационна програма и значението и за Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“


Среща на ученици от средните училища на Пловдив с млади учени от две лаборатории на проект Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“:

Медицински университет – Пловдив: Лаборатория „Лекарстводоставящи системи и персонализирана медицина“
ПУ „Паисий Хилендарски“: Лаборатория по биосензори.

Представители на ЕК с висока оценка за напредъка по проект ПЕРИМЕД

Медицинският университет – Пловдив посрещна делегация от седем представители на Европейската комисия и от Изпълнителната агенция по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководена от проф. дхн Георги Вайсилов – Изпълнителен директор.

Целта на посещението беше да се направи оценка на напредъка от изпълнение на дейностите по проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (BG05M2OP001-1.002-0005), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Представители на Европейската комисия, ГД „Регионална и селищна политика“ /DG REGIO/, бяха Agnès MONFRET – ръководител на Отдел „Регионална политика“, и Елизабет Киркорова от същия отдел. От страна на управляващия орган участваха представители на Ръководството и на отделите по верификация, финансово планиране, администрация и управление.

Активно участие взеха и членове на Научния съвет от партньорските организации – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография-БАН, София, както и изследователи от научните програми.

Във фокуса на срещата бяха постиженията и индикаторите за изпълнение на проекта за периода след изграждане на научната инфраструктура.
Представителите на Научния съвет обобщиха резултатите във всяка от партньорските организации с презентации и видео материали от осем високотехнологични научни лаборатории. Проф. д-р Мариана Мурджева – координатор на Проекта и ректор на МУ-Пловдив, представи перспективите за оставащите проектни месеци и набеляза мерките за устойчиво продължение на Центъра.

Планирани са: защита на интелектуалната собственост за научните иновации, утвърждаване на портфолиото на новата структура и привличане на заинтересовани потребители и бизнес структури за ефективно сътрудничество и комерсиализация на продуктите на Центъра.

Делегацията посети изградената Система за клетъчно сортиране в Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ при МУ-Пловдив, използвана за изследване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия.

Бяха представени текущите постижения в сферата на мониторинг на критично болни пациенти и демонстрирани в реално време случаи от web базираната система в Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, на чиято територия е изградена системата.

Дискусията по темата обхвана перспективи за използване и приложение на събраната досега информация за дигитализация на процеси за оптимално взимане на решение в хода на лечебния процес.
Разгледани бяха и новите технологии в Медицинския симулационен тренировъчен център на Университета.

Представителите на ЕК планираха следващо посещение, на което да се отчете практическото приложение на научните резултати върху конкретни пациенти.

Материали от събитието


Уебинар „Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027): възможности за библиотеките”


На 17 март 2021 г. се проведе националният уебинар на ЕБЛИДА с българските библиотеки, организиран от ББИА и ФГББ. Той беше посветен на възможностите за финансиране на библиотечни проекти чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Библиотечният информационен Център на Медицински университет – Пловдив беше сред тримата участници, които представиха успешната си дейност при изпълнение на проекти, финансирани по ЕСИФ през изминалия програмен период.

Директорът на БИЦ – Мая Урумова, отдели специално внимание на проект ПЕРИМЕД и отчете, че по този проект са инвестирани 275 166,55 лв. за абонамент на информационни източници в подкрепа на изследователската дейност. От тях 208 847,42 лв. са инвестиция от Европейски фондове и 66 319,13 лв. са собствен принос на МУ – Пловдив. Сред резултатите, постигнати до този момент са абонаментен достъп до научни колекции на издателство Springer Nature за периода 2020 – 2024 г. – над 600 списания в областта на медицината и биомедицината и над 60 000 е-протокола на Springer в областите биомедицина, фармация, химия и др., както и абонаментен достъп до е-списания по анестезиология, интензивно лечение и фармация на издателствата: Taylor & Francis, Wolters Kluwer и Elsevier за периода 2019 – 2022 година.

Като индиректни резултати по този проект Мая Урумова очерта приноса към утвърждаване на Центъра за компетентност „ПЕРИМЕД“ като лидер в конкурентните международни и национални иновационни системи; „сверяването“ на изследователските резултати и “оценката“ на научните продукти и иновации със световните стандарти и постижения; присъединяването на МУ – Пловдив към международни научни мрежи с увереност, подкрепена от богата гама информационни източници, че университетският принос е на световно ниво (BioMerieux, EATRIS-ERIC, PatFINDER).

Своя опит споделиха и представителите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и РНБ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново.

Покана от ИМК-БАН, за участие в Семинар с тематика, свързана с научните задачи по проект ПЕРИМЕД.

Семинарът е предвиден за 24.08.2020, от 11:00 часа, в София, сградата на ИМК-БАН.

проф. д-р Р. Николова, Директор ИМК-БАН
Член на Управителния борд на проект ПЕРИМЕД

Проф. д-р Б. Шивачев, Координатор НИД по проекта
и Ръководител на Работен пакет WP9 по проекта

Интервю на доц. Атанас Владиков от ПУ „П. Хилендарски“ по БНР -Пловдив за Центъра по компетентност ПЕРИМЕД – 23.04.2020 г.

Работна среща на Съвместния изследователски център (Joint Research Center) към ЕК и УО на ОП НОИР с Бенефециентите на Проект ПЕРИМЕД
13 февруари 2020 г.

Галерия от Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20 ноември 2019 г.

Пресконференция на тема „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

Покана за пресконференция на тема "Напредък по проект ПЕРИМЕД - пример за добра 
     практика"

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
на
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА

„НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ ПЕРИМЕД – ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА“

14 октомври 2019 г.

1. Сайт на МУ – Пловдив, 9 октомври 2019
Покана за пресконференцията

2. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 9 октомври 2019
Покана за пресконференцията

3. Страницата на проект ПЕРИМЕД
Покана за пресконференцията

4. Сайт на ПУ „П. Хилендарски“
Международно признание на учени от ПУ на изложението на Taiwan Innotech Expo

5. Glas.bg, 13 октомври 2019
Ранни иновации на изследователски екип представят в МУ-Пловдив

6. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 13 октомври 2019
Ранни иновации на изследователски екип представят в МУ-Пловдив

7. Plovdiv24.bg, 13.10.2019
В МУ-Пловдив представят ранни иновации на изследователски екип

8. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 13 октомври 2019
Информация за предстоящата пресконференция

9. БНР, Радио Пловдив, 14.10.2019, репортаж по БНР
ПЕРИМЕД помага за съвместните изследвания на учените от ПУ и МУ

10. Сайт на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
Репортаж по радио Пловдив за напредъка на проект “ПЕРИМЕД”

11. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
Репортаж по радио Пловдив за напредъка на проект “ПЕРИМЕД”

12. Plovdiv24.bg, 14.10.2019
Учени от ПУ разработиха и патентоваха 4 изобретения

13. Plovdiv24.bg, 14.10.2019
МУ Пловдив реализира грандиозен проект за 23.5 млн. лева

14. Сайт на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
МУ Пловдив реализира грандиозен проект за 23.5 млн. лева – Plovdiv24.bg

15. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
МУ Пловдив реализира грандиозен проект за 23.5 млн. лева – Plovdiv24.bg

16. Trafficnews.bg, 14.10.2019, репортаж
Две изобретения на учени от екипа на ПЕРИМЕД получиха международно признание

17. Traffic TV, 14.10.2019, видеорепортаж
Резултати, отчетени на пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

18. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
За напредъка на проект “ПЕРИМЕД” в сайта “Traffic News”

19. Сайт на МУ – Пловдив, 14 октомври 2019
За напредъка на проект “ПЕРИМЕД” в сайта “Traffic News”

20. Marica.bg, 14.10.2019
Проектът „ПЕРИМЕД“ се развива успешно, инвестирани са 6.3 млн. лева

21. Plovdivnews.bg, 14 октомври 2019
Пловдивски учени отчетоха голям напредък по проект за 23 млн.лв.

22. Сайт на МУ – Пловдив, 15 октомври 2019
Пловдивски учени отчетоха голям напредък по проект за 23 млн.лв.

23. Plovdivnow.bg, 14 октомври 2019
Две изобретения на учени от екипа на ПЕРИМЕД получиха международно признание

24. Front.bg, 14 октомври 2019
Резултати, отчетени на пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

25. Front.bg, 14 октомври 2019
Международно признание за ранни иновации на изследователския екип от ПУ „П. Хилендарски“

26. Zdrave.net, 14 октомври 2019
В МУ-Пловдив представят ранни иновации на изследователски екип

27. Videoclip.bg, 14 октомври 2019
Международно признание за ранни иновации на изследователския екип от ПУ „П. Хилендарски“

28. Youtube.com, 14 октомври 2019, видеоинтервю с проф. Илия Илиев
Международно признание за ранни иновации на изследователския екип от ПУ „П. Хилендарски“

29. DCnews.bg, 14 октомври 2019
Ранни иновации на изследователски екип представят в МУ-Пловдив

30. Obrazovanie-bg.com, 14 октомври 2019
МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” и ИМК – БАН отчитат напредъка на съвместния си проект ПЕРИМЕД

31. Zdrave.net, 15 октомври 2019
12 научно-изследователски програми са започнати по проекта ПЕРИМЕД

32. myPR.bg 14 октомври 2019
МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” и ИМК – БАН отчитат напредъка на съвместния си проект ПЕРИМЕД

33. Delovo.info
Резултати, отчетени на пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

34. В-к Марица, бр. 239 (9054), 15 октомври 2019

35. Сайт на МУ – Пловдив, 15 октомври 2019
Проектът “ПЕРИМЕД” се развива успешно, инвестирани са 6.3 млн. лева – публикация във вестник “Марица”

36. Фейсбук страница на МУ – Пловдив, 15 октомври 2019
Проектът “ПЕРИМЕД” се развива успешно, инвестирани са 6.3 млн. лева – публикация във вестник “Марица”

37. Cvetno.info, 14 октомври 2019
Резултати, отчетени на пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

38. R-media.org, 14 октомври 2019
Резултати, отчетени на пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

39. R-media.org, 14 октомври 2019
Международно признание за ранни иновации на изследователския екип от ПУ „П. Хилендарски“

40. Izvanredno.info, 16 октомври 2019
Проф. Илия Илиев от ПУ „Паисий Хилендарски“ получи златен медал за научно изобретение в Тайван

41. Epicenter.bg, 16 октомври 2019
Проф. Илия Илиев от ПУ „Паисий Хилендарски“ получи златен медал за научно изобретение в Тайван

42. Фейсбук страница на ПУ „П. Хилендарски“, 14 октомври 2019
ПЕРИМЕД помага за съвместните изследвания на учените от ПУ и МУ

43. Фейсбус страница на МУ – Пловдив, 18 октомври 2019
Видеозапис от пресконференцията

44. Сайт на МУ – Пловдив, 18 октомври 2019
Видеозапис от пресконференцията

45. В-к Форум Медикус, бр. 34, от 21.10.2019

Откриване на строителен обект

Строително монтажни работи

Строително ремонтни дейности

Откриване на строителна площадка

Започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина”
Източник: Plovdiv now от 01.02.2019 г.


Започва един от най-мащабните научни проекти в Пловдив
Източник: TrafficNews.bg от 01.02.2019 г.


В Пловдив започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина“
Източник: zdrave.net от 02.02.2019 г.


Започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина“
Източник: Plovdiv24.bg от 02.02.2019 г.


Изграждат Център за персонализирана иновативна медицина в Пловдив
Източник: DCnews.bg от 04.02.2019 г.


Започва изграждането на Център за Персонализирана иновативна медицина
Източник: Media Café


Старт на ПЕРИМЕД
Източник: NovoPlovdiv.com от 03.02.2019 г.


Стартираха дейностите по Проект “ПЕРИМЕД“ в МУ-Пловдив
Източник: Официален уеб сайт на МУ – Пловдив


Стартираха дейностите по Проект “ПЕРИМЕД“ в МУ-Пловдив
Източник: Официална фейсбук страница на МУ – Пловдив


Първи завършен обект по проект ПЕРИМЕД

Медицински университет – Пловдив изпълни първия договор по Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Първият завършен обект „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ е първият и за ос 1.

Една от основните дейности по този проект предвижда изграждане на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина”, в която ще се извършват научните изследвания по Работен пакет 8.

Като първи етап на преустройство и модернизиране на съществуващите специализирани научноизследователски инфраструктури са планираните строително-ремонтните работи.

Фирма „Валдор 60“ ООД бе избраният изпълнител за строително-ремонтните работи, с които се модернизира учебна зала №10 на Факултета по фармация в съответствие с изискванията и инфраструктурните потребности на една съвременна лаборатория.

Съгласно договора фирмата изгради нови подови настилки, В и К и отоплителни инсталации, монтира алуминиеви радиатори и климатици, подмени съществуващата електрическа инсталация и др.

Качествено изпълнените дейности и спазеният срок бяха основание да бъде подписан Констативният протокол за установяване състоянието на обекта и готовността му за въвеждане в експлоатация.

Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф – координатор на научната дейност по Проекта и ръководител на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“ благодари на строителната фирма за преобразяването на учебната зала в място, където младите учени с удоволствие ще работят по проекта.

След строително-ремонтните работи дейността по Проекта продължава със закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА и научно-изследователска дейност.

[rl_gallery id=“37021″]СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

в церемонията по даване старт на строително-ремонтни дейности
на учебна зала №10
в лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“
на Фармацевтичния факултет на територията на Медицински колеж

29 януари 2019 г.

1. проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф – координатор на научната дейност по Проекта, ръководител на научния екип по Работен пакет 8 и ръководител на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“

2. инж. Вартерес Кочиян – експерт СМР по Проекта

3. инж. Нина Атанасова – експерт Административни дейности по Проекта

4. Валерий Иванов Хаджиев – управител на „ВАЛДОР-60“ ООД

5. Николай Павлов – технически ръководител, „ВАЛДОР-60“ ООД

6. Кирил Петров – технически ръководител, „ВАЛДОР-60“ ООД

7. Милена Славова – юрист, експерт ЗОП

8. Димитър Пенков – гл. асистент, Катедра „Фармацевтични науки“

9. Яна Жекова Георгиева – асистент, Катедра „Фармацевтични науки“

10. Петя Пенева – асистент, Катедра „Фармацевтични науки“

11. Николай Захариев – асистент, Катедра „Фармацевтични науки“

12. Вихър Василев – видео оператор на МУ – Пловдив

13. Надежда Витковска – фотограф на МУ – Пловдив

14. Станислава Янева – експерт „Реклама и връзки с обществеността“

15. Дора Йорданова – управител „Реклама и връзки с обществеността“


СЛОВО
при откриване на строителна площадка в МУ – Пловдив по
Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Уважаеми колеги, скъпи гости,

Чувствам се горда, че работя в Университет, в който Ръководството поставя като приоритет развитието на науката и отделя много средства за осигуряване на високо технологична апаратура за обучение на студентите, докторантите и младите учени.

Благодаря на всички, че днес сте тук, за да дадем заедно старт на строително-ремонтните работи в МУ – Пловдив във връзка с дейностите по Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“.

Медицински университет – Пловдив е Бенефициент по Проекта, заедно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография към БАН.
Бюджетът на Проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. (85%) са финансирани от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. (15%) са национално съфинансирани.
Срокът на изпълнение на Проекта е до 30 ноември 2023 г.
Създаването на Центъра за „Персонализирана и иновативна медицина” отразява необходимостта от извършването на значими по мащаб изследвания, за да осигури индивидуална терапия на голям брой пациенти на територията на Република България.

Натрупването на нова подробна информация и сериозния напредък на науката и технологиите ще разкрият нови възможности за усъвършенстване на медицинската практика и осигуряване на ефективна и ефикасна здравна грижа.

За реализиране на целите ще бъдат изградени специализирани лаборатории, в които ще се извършва научно-изследователска дейност от специалисти в различни области.
Специализираните лаборатории ще си взаимодействат тясно при бъдещото създаване на крайните продукти и тяхното реализиране.

Дейността на Центъра ще се развива в три основни направления, едното от които е „Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина“. В тази връзка във Факултета по фармация на МУ – Пловдив ще бъде създадена лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина” където ще се провеждат научноизследователските дейности.
Стартът на основните дейности по Проекта е преустройството и модернизирането на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури.
Планът за модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура включва три етапа, като първият от тях е извършването на строително-ремонтни дейности.

Едва след завършването на първия етап следват другите два: закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА и последваща научно-изследователска дейност.

Сега давам думата на проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф – координатор на научната дейност по Проекта, ръководител на научния екип по Работен пакет 8 и ръководител на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“, която да ни запознае с целите и очакваните резултати от дейността на тази лаборатория.

Инж. Вартерес Кочиян от Медицински университет – Пловдив, експерт СМР по Проекта, ще представи Изпълнителя на строително-ремонтните дейности по извършване преустройство на учебна зала в лабораторията.

Следва подписване на Протокол за откриване на строителната площадка.

Благодаря на всички за участието и успех на Проекта!

Дора Йорданова
Управител „Реклама и връзки с обществеността“


ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Стартираха дейностите по Проект ПЕРИМЕД в МУ – Пловдив

Стартират строително-ремонтните работи в МУ – Пловдив във връзка с дейностите по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“.

Медицински университет – Пловдив е Бенефициент по Проекта, заедно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН.

Бюджетът на Проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране.

Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидените по Проекта научни изследвания в областта на „Фармацевтичните нанотехнологии за таргетна лекарствена терапия“ са пряко свързани с персонализираната медицина.

С разработването на иновативни лекарство-доставящи системи за насочено действие ще се допринесе за осъществяване на основния принцип на персонализираната медицина „Точното лекарство в точната доза по точното време за точния пациент“.

Освен разпознаването на точната мишена за дадено заболяване и откриването на ефективно лекарство за това състояние, ще се намери ефективен начин за транспортиране на лекарството в стабилно състояние до специфичната таргетна област, като се избягват имуногенни и неспецифични взаимодействия, ще се предотврати токсичното въздействие на лекарствените вещества върху нормалните тъкани и клетки, ще се елиминират нежеланите ефекти, които нормално съпътстват конвенционалната терапия на онкологичните заболявания.

Натрупването на нова подробна информация и сериозния напредък на науката и технологиите ще разкрият нови възможности за подобряване профилактиката и лечението на онкологичните заболявания, усъвършенстване на медицинската практика и осигуряване на ефективна и ефикасна здравна грижа.

За изпълнение на горепосочените цели във Факултета по фармация на МУ – Пловдив ще бъде създадена лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина” където ще се провеждат научноизследователските дейности.

Планираната лаборатория е уникална за региона и за България. Тя ще бъде оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура за получаване и контрол на микро- и нано-размерни носители на лекарствени вещества, прилагани в противотуморната терапия.

Лабораторията ще разполага с нано-разпрашителна сушилня, апаратура за микрокапсулиране, както и високо специализирана техника за структурно-морфологично охарактеризиране на получените лекарство-доставящи системи и за изследване на биологични образци: трансмисионен електронен микроскоп за работа при ниски температури и сканиращ електронен микроскоп. Ще разполага също така и с апарат 4 тип проточна клетка, необходим за биофармацевтичното и фармакокинетичното охарактеризиране на разработените лекарствени носители, за да се осигури прецизност, повторяемост и висока степен на корелация между изследванията in vitro/in vivo. Ще има подходяща апаратура и за клетъчно култивиране, което ще позволи провеждането на изпитвания и за лекарствена токсичност и биопоносимост и постигане на насочено освобождаване на лекарствата при опитни животни.

За доброто функциониране на лабораторията „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина” по Работен пакет 8 се предвижда ремонт и преустройство на учебна зала №10, в която ще бъдат разположени основните апарати. Залата е на Фармацевтичния факултет и се намира на територията на Медицински колеж при МУ – Пловдив.

Осъществяването на строителните и ремонтни дейности (включително подмяна на водопроводната мрежа и канализацията, както и на съществуващата електрическа инсталация, климатизация, подови настилки, замазки и др.) са съобразени с изискванията на Наредбата за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика и имат за цел да удовлетворят инфраструктурните потребности съгласно Проекта.

Церемонията по откриването на строителната площадка се състоя в учебна зала №10 на Фармацевтичния факултет на територията на МК.

По време на церемонията проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф – координатор на научната дейност по Проекта, ръководител на научния екип по Работен пакет 8 и ръководител на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“, запозна присъстващите с целите и очакваните резултати от дейността на тази лаборатория.

Инж. Вартерес Кочиян от Медицински университет – Пловдив – експерт СМР по Проекта, представи Изпълнителя на строително-ремонтните дейности по извършване преустройство на учебна зала в лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“ – фирма „ВАЛДОР-60“ ООД, със седалище в Пловдив. Общата стойност на договора е 25 061.60 лв. без ДДС, 30 073.92 лв. с ДДС.

Беше подписан Протокол за откриване на строителната площадка, с което се даде старт на строително-ремонтните дейности. Съгласно Договора за изпълнение се предвижда те да приключат до 20 дни.

На церемонията присъстваха участници в проекта, преподаватели и служители от МУ – Пловдив.

Публикации за откриване на строително-монтажните работи по Проект ПЕРИМЕД в ПУ „П. Хилендарски“

 1. Стартират строителните дейности по проект ПЕРИМЕД в ПУ
  Източник: plovdiv24.bg, 30.06.2019
 2. Стартират строителните дейности по Проект ПЕРИМЕД в ПУ „Паисий Хилендарски“
  Източник: trafficnews.bg, 30.06.2019
 3. РЕПОРТАЖ: „Стартира изграждането на ПЕРИМЕД“
  Източник: БНР, 01.07.2019
 4. Започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина“
  Източник: zdrave.net, 01.07.2019
 5. За първи път в България: ПУ и МУ стартират нов проект за 23 млн. лева, свързан с иновативната медицина Водеща организация е Медицинският университет – Пловдив, изграждат центъра в Пловдивския университет
  Източник: trafficnews.bg, 01.07.2019
 6. В ПУ започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“
  Източник: dariknews.bg, 01.07.2019
 7. Изграждат Центъра по компетентност по проекта ПЕРИМЕД
  Източник: marica.bg, 01.07.2019
 8. ВИДЕО-РЕПОРТАЖ: В ПУ започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“
  Източник: TrafficNews TV, 01.07.2019
 9. Стартираха строителните дейности за 5 лаборатории в ПУ „Паисий Хилендарски“ по проекта „ПЕРИМЕД“
  Източник: plovdivskinovini.bg, 01.07.2019
 10. Стартира строителството по проект ПЕРИМЕД в ПУ „Паисий Хилендарски“
  Източник: dcnews.bg, 02.07.2019
 11. Изграждат Център за иновативна медицина в Пловдив
  Източник: clinica.bg, 01.07.2019
 12. В ПУ започва изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“
  Източник: videoclip.bg, 01.07.2019
 13. Стартираха строителните дейности за 5 лаборатории в ПУ „Паисий Хилендарски“ по проекта „ПЕРИМЕД“
  Източник: mypr.bg, 01.07.2019
 14. ПУ и Медицината градят лаборатории по общ проект
  Източник: .в-к Марица, бр. 151 (8966), 02.07.2019

 15. Два университета градят център за персонализирана медицина
  Източник: u4avplovdiv.com, 01.07.2019
 16. 16. Започна строителството на 5 лаборатории по проекта „ПЕРИМЕД“
  Източник: novoplovdiv.com, 01.07.2019
 17. Стартираха строителните дейности за 5 лаборатории в ПУ „Паисий Хилендарски“ по проекта „ПЕРИМЕД“
  Източник: plovdivnews.bg, 01.07.2019


Oткриване на строителната площадка в ПУ „Паисий Хилендарски“ и старт на строително-монтажните работи
с предмет „Изпълнение на СМР по вътрешен ремонт и обзавеждане на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЕТАП I”

1 юли 2019 г. от 9:00 ч. – ул. „Костаки Пеев“ 21

Покана

Прес-съобщение


Покана за откриване на строителната площадка в ПУ „Паисий Хилендарски“ по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005

Покана


Информация от заключителен семинар за НУКБПИ, 4 – 6 октомври 2019 г., Хисаря.

От 4 до 6 октомври 2019 г. се състоя заключителен семинар по съвместен проект между Медицински университет – Пловдив и Медицински университет – София, на който бяха представени резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана от Фонд научни изследвания по конкурс за Държавни университетски научно-изследователски комплекси (ДУНК).


Проектът за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), с ръководител акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева, дб, включва няколко структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ) в МУ – София, Център по молекулна медицина и фармакогенетика и Център по имунология към МУ – Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета. В тях се извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на 6,235 млн. лв.

По време на семинара ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева представи проекта ПЕРИМЕД, който е вече в процес на изпълнение. Млади учени от двата университета споделиха свои научни резултати и проекти, по които работят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в научните дискусии и презентации. Бяха отчетени основните постижения в областта на молекулната медицина, геномиката, имунологията и микробиологията, които са оценени на международно ниво и публикувани в престижни научни списания.


Първа съвместна конференция – „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

На вниманието на Академичната общност на МУ-Пловдив и членовете на научните екипи на Център за компетентност “ПЕРИМЕД”

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (Проект BG05M2OP001-1.002-0005), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъде представен с концепция за изграждане и перспективи за научни резултати и устойчиво развитие на Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

Концепцията и промоционалното презентиране ще се представи от Академичното ръководство на МУ-Пловдив и членовете на Екипа за управление (Чл. – кор. Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, Ректор и ръководител на проекта; Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам.-ректор по МСПД – Координатор на проекта за МУ-Пловдив; Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн – Зам.-ректор по НИД) и ще се състои днес, 7 март 2019 г. от 10:00 ч. до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет, във връзка с присъединяването на България за член на Европейската инфраструктура за транслационна медицина – EATRIS-ERIC (www.eatris.eu).

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института.

В програмата на форума, освен представяне на Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, се предвиждат презентации на други научноизследователски инфраструктури, отговаряща на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, насочени към персонализирана фундаментална и приложна медицина, като Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) и Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.
С участието си Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ ще стартира мерки за устойчиво развитие, присъединяване към международни научни изследователски мрежи и превръщането му в неразделна част от Европейското научно-изследователско пространство

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД

Програмата на пресконференцията включва:

10.00 – 10.20 – Откриване, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Ангелиева

Модератори: Проф. Румен Панков и проф. Росица Конакчиева

10.20 – 10.50 – Anton Ussi – EATRIS –ERIC преглед, стратегически план и оперативни дейности

10.50 – 11.20 – David Morrow/Martin de Kort – EATRIS –ERIC научни платформи, проекти

11.20 – 11.30 – Дискусия

11.30 – 11.50 – Национален център за заразни и паразитни болести, Център по компетентност за фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

11.50 – 12.10 – Проф. д-р Мариана Мурджева, МУ-Пловдив, Център по компетентност за персонализирана медицина

12.10 – 12.30 – Проф. Радка Кънева, Център по молекулярна медицина, МУ-София, партньор на BBMRI

12.30 – 12.50 – Научната инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината

12.50 – 13.00 – Обща дискусия и закриване

Представяме на вниманието Ви презентирането на Центъра за компетентност от проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам.-ректор по МСПД:
Стартова пресконференция

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
ЗА СТАРТОВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)$

18.06.2018 (понеделник), от 11:00 часа

в Пета аудитория, II етаж на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив
Бул. „Васил Априлов“ 15А

МОН
ИА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

1. Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор
2. Цветан Спасов – директор на Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
3. Ангел Ангелов – държавен експерт Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
4. Победа Пешева – държавен експерт „Финансова верификация“
5. Магдалена Димитрова-Макавеева – дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“
6. Василена Гребенчарска – главен специалист Дирекция „Администрация и управление“
7. Марина Павлова – главен експерт – дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ на ИА
8. Иванка Вангелова – главен експерт дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ на ИА
9. Валерия Нинова – старши експерт от ИА по НОИР

МЕДИИ:

1. НОВА ТВ
2. Радио Пловдив
3. Plovdiv.bg
4. БТА
5. Агенция БГЕНС
6. България он ер
7. ТВ Европа
8. Bulgaria on Air TV
9. uchavplovdiv.bg
10. БНТ
11. Plovdivlive
12. Horizont Plovdiv
13. Дарик нет
14. Пловдив утре
15. Plovdiv24.com
16. BTA Plovdiv
17. BNT Plovdiv
18. В-к Марица
19. New Glas
20. Plovdiv online.com
21. Maania
22. Радио реклама
23. Plovdiv7.com
24. Фактор нюз
25. News.bg
26. Filibe.com
27. 24chasa.bg
28. БНТ – Пловдив
29. Дарик радио
30. Трафик ТВ
31. ТВ+
32. TrafficNews.bg
33. TV BiT
34. Novoplovdiv.com
35. Dir.bg

ЕКИПИТЕ ПО ПРОЕКТА:

Управителен Съвет:

1. Ръководител: Чл.-кор. Проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив
2. Член: Проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „П. Хилендарски“
3. Член: Проф. д-р Росица Николова, ИМК „Акад. Иван Костов“, БАН

Екип за управление:

1. Инж. Вартерес Асадур Кочиян, Експерт СМР
2. Георги Борисов Тилов, Счетоводител на проекта
3. Елена Иванова Славова, Експерт ЗОП
4. Радка Малинова, Експерт „Човешки ресурси“
5. Нина Атанасова Атанасова, Експерт Административен дейности
6. Ангелина Илиева Маркелова-Калофова, Асистент на проекта
7. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, Зам.-ректор НИД и проектно финансиране на ПУ „П. Хилендарски“, Експерт „Управление и изпълнение на инфраструктурни проекти”
8. Лидия Василева Данчева, Финансов експерт
9. Иво Костадинов Кемалов, Експерт „Право”
10. Румен Кирилов Киров, Експерт ЗОП
11. Илиана Спиридонова Саханджиева, Счетоводител
12. Ива Гаврилова, Счетоводител
13. Анелия Кехайова, Експерт Административни дейности

Екип за изпълнение:

1. Проф. д-р Илия Илиев ;
2. Проф. д-р Маргарита Касърова-Трайкова
3. Проф. д-р Жанет Грудева
4. Д-р Елина Белева
5. Доц. д-р Веселина Горанова
6. Проф. д-р Вили Стоянова
7. Д-р Христо Иванов
8. Д-р Александър Линев
9. Д-р Иван Желязков
10. Доц. д-р Мария Спасова
11. Д-р Хасан Бурнусузов
12. Проф. д-р Мариана Мурджева
13. Д-р Мария Ивановска
14. Пламен Кацаров
15. Проф. д-р Чавдар Стефанов
16. Д-р Ивайло Минев
17. Д-р Георги Павлов
18. Доц. д-р Константин Чифлигаров
19. Д-р Катерина Ангелова
20. Доц. д-р Бисера Пиличева
21. Маг. фарм. Яна Жекова
22. Венета Димитрова
23. Ирина Попова
24. Тонка Василева
25. Веселин Петров Биволарски
26. Мариана Манолова Николова
27. Проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
28. Еленка Стоилова Георгиева
29. Иванка Иванова Тенева
30. Цветелина Георгиева Бацалова
31. Стела Георгиева Стоянова
32. Проф. Велизар Костадинов Гочев
33. Здравка Янчева Велкова
34. Таня Димитрова Гирова
35. Проф. Теменужка Атанасова Йовчева
36. Доц.Мария Георгиева Марудова
37. Ася Петрова Виранева
38. Гинка Калчева Екснер
39. Иван Панайотов Бодуров
40. Николай Солаков
41. Проф. Нина Димитрова Димчева
42. Гинка Атанасова Антова
43. Мария Костадинова Стоянова
44. Васил Борисов Делчев
45. Проф. д-р Борис Любомиров Шивачев
46. Проф. д-р Михаил Тарасов
47. Луиза Димова Терзийска
48. Доц. Д-р Надя Любомирова Петрова
49. Доц. Д-р Росица Христова Титоренкова

РЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО:

1. Проф. д-р Мария Куклева – Заместник-ректор Учебна дейност
2. Проф. д-р Стефан Сивков – Заместник-ректор по Качество и акредитация;
3. проф. д-р Николай Бояджиев – Декан на Медицинския факултет;
4. проф. д-р Георги Тодоров – Декан на Факултета по дентална медицина;
5. проф. д-р Людмил Пейчев – Декан на факултета по фармация;
6. проф. д-р Мария Семерджиева – Декан на ФОЗ;
7. доц. д-р Николета Трайкова – Директор на Медицинския колеж;
8. проф. д-р Иван Дечев – Директор на ДЕСО;

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МУ – ПЛОВДИВ – 43 души

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ И СЕКЦИИ НА МУ – ПЛОВДИВ – 44 души

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА НА МУ – ПЛОВДИВ – 10 души

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЛАСТ:

1. инж. ИВАН ТОТЕВ – кмет на гр. Пловдив
2. СТЕФАН СТОЯНОВ – зам.-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”
3. НИКОЛАЙ АДЖЕЛАРОВ – Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Пловдив
4. СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА – Началник на отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив

РЕКТОРИ на ВУ в ПЛОВДИВ:

1. Проф. д-р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ – Ректор на ПУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ”
2. Проф. д-р ХРИСТИНА ЯНЧЕВА – Ректор на АУ
3. Проф. инж. КОЛЬО ДИНКОВ, дтн – Ректор на УХТ
4. Проф. д-р инж. ВЪЛЬО НИКОЛОВ – Директор на Филиал Пловдив на ТУ – София
5. Проф. МИЛЧО ВАСИЛЕВ – Ректор на АМТИИ

УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ:

1. Проф. д-р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ – Изп. директор на УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
2. Доц. д-р ИЛИАН ДОЙКОВ – Управител на УМБАЛ „КАСПЕЛА“
3. Доц. д-р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ – Изп. Директор на УМБАЛ „ПЛОВДИВ” АД
4. Д-р Иван Маджаров – Управител на УМБАЛ „ПЪЛМЕД“
5. Д-р Венцеслав Джурков – Управител на УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив“
6. Д-р Георги Георгиев – Управител на СБАЛАГ „Селена“ ООД

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА МУ – ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициенти по проекта:
Медицински университет – Пловдив (водеща организация)
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, БАН, София

Бюджет:
23 472 018,71 лв., от които
19 951 215,91 лв. финансиране от ЕС, Европейски фонд за регионално развитие
и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето.
Планираните дейности са в съответствие с пациент-ориентираните стратегии в здравеопазването и се отнасят към компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в пряка връзка с приоритетна подобласт „Персонализирана медицина, диагностика и индивидуална терапия”.
Научноизследователските и иновационните дейности са в областта на персона-лизираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.
Същественият напредък в персонализираната медицина и прилагане на таргетна терапия, особено при онкологичните заболявания, е възможен благодарение на развитието на молекулярната биология, генетиката, комбинаторната химия, биохимичната фармакология, създаването на иновативни лекарствени носители за прицелна терапия.
В Проекта се планира осъществяване на съвместна дейност с утвърдени изследователи от чужбина, популяризиране на научните изследвания в международни научни форуми в съответната област.
Разработените иновативни методологии и алгоритми ще бъдат защитени като полезни модели или патенти с цел трансфер на технологии и последваща реализация с висока обществена полза.

Главна цел:
Повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ-Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.
Изграждането на национално значим инфраструктурен научен комплекс, който успешно да се интегрира в пан-европейските инфраструктурни мрежи в областта на персонализираната медицина, отразява необходимостта от извършването на значими по мащаб изследвания за осигуряване на индивидуална терапия на голям брой пациенти на територията на Р България.

Три основни направления на дейности на Центъра за компетентност:

1. Молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина и прилагане на персонализиран подход при терапията на критично болни пациенти;

2. Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина;

3. Биоинженерни технологии и биосензори.

Очаквани резултати:
Ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научно-изследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научно-изследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научно-изследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.
Центърът ще генерира нов опит в научните изследвания и иновации за постигане на технологични решения и научни продукти в приоритетни икономически области. Ще се натрупа опит в на комерсиализация на резултатите от научните изследвания и на технологичните разработки и като краен резултат – ефективна и приложима научно-изследователската дейност в полза на икономическия растеж и повишаване качеството на живот в страната.
Асоциирани партньори:
УМБАЛ „Св. Георги”, Неофарм-България ЕООД, University of Manchester, UK, Instituto De Agroquimica y Tecnologia de alimentos (IATA), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)-Spain.

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

за проведената Стартова пресконференция по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01,
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

На 18 юни 2018 г. в Медицински университет – Пловдив се проведе стартова пресконференция по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В пресконференцията взеха участие академичните ръководства на Бенефициентите, както и членове на екипите за управление и изпълнение на Проекта на трите партньорски организации. Присъстваха представители на Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на асоциираните партньори и на медиите.
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – зам.-ректор МСПД на МУ–Пловдив, запозна участниците с Проекта и с неговите главни и специфични цели. Тя представи екипите по проекта и работните пакети, предвидените инвестиции, както и очакваните резултати от изпълнението на планираните дейности.
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на МУ – Пловдив и Ръководител на Проекта, заяви при откриване на събитието: „24 млн. лева не са много за голямата наука, но са сериозен бюджет за трите партниращи институции по проекта за ПЕРИМЕД. Надявам се, че изграждането на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука, иновации, пари прим. Надявам се, че този Проект ще успее да реализира тази формула.“
Проф. д-р Запрян Козлуджов – Ректор ПУ „П. Хилендарски“ и член на УС на Проекта, заяви: „Всички изследвания, които се провеждат в тези лаборатории, ще бъдат прагматизирани, като целта им е създаването на продукти. Ще има тесни връзки с бизнеса, като основният ефект ще бъде създаването, развитието и укрепването на един иновативен научен комплекс, способен да се самоиздържа, самоусъвършенства непрекъснато и да търси конкретни технологични приложения на изследванията, които ще се извършват в него“.

Проф. д-р Росица Николова – Директор на ИМК при БАН и член на УС на Проекта, добави: „ИМК към БАН е малък, но много ефективен институт и нашата основна задача в този Проект ще бъде характеристиката на материалите – ние в това сме силни. Институтът е единственият в страната, разполагащ с цялостно поддържана апаратура, която характеризира твърди кристални материали. Новата апаратура, която ще се закупи по Проекта, ще бъде като допълнение на това, което имаме, но тя ще бъде насочена главно към характеристика на нови фармацевтични материали, които ще бъдат получавани и изследвани в Центъра.“

Кратки представяния на бъдещите дейности на научните екипи направиха и членовете на Научния борд на Проекта – проф. Илия Илиев от ПУ „П. Хилендарски“, Председател на Научния съвет, проф. Маргарита Касърова-Трайкова – ръководител на научния екип на МУ- Пловдив и проф. д-р Борис Шивачев – ръководител на научния екип на ИМК-БАН, София.

Бенефициенти по проекта са Медицински университет – Пловдив (водеща организация), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН.
Асоциирани партньори по проекта са УМБАЛ „Св. Георги”, Неофарм-България ЕООД, University of Manchester, UK, Instituto De Agroquimica y Tecnologia de alimentos (IATA), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)-Spain.

Бюджетът на проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е от м. март 2018 г. до м. ноември 2023 г (68 месеца).

Проектът предвижда изграждането на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето. Научноизследователските и иновационните дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

Главната цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Дейностите на Центъра за компетентност ще бъдат реализирани в три основни направления:
1. Молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина и прилагане на персонализиран подход при терапията на критично болни пациенти;
2. Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина;
3. Биоинженерни технологии и биосензори.

Очаквани резултати:
1. персонализиран подход при онкологичните заболявания и критично болни пациенти чрез нови терапевтичните методики и лекарствените продукти;
2. изградена уникална инфраструктура за НИ на европейско ниво с условия за дългосрочно развитие и перспективи;
3. изградени партньорства с водещи научни организации от ЕС за НИ и иновации;
4. превръщане на технологичните постижения в жизнеспособни продукти с реален търговски потенциал;
5. икономическа устойчивост на центъра изграждане на структури със собствени реализация и приходи.
Ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научноизследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научноизследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.

Планирани инвестиции в научна инфраструктура: на стойност 1 448 380,24 лв.

Индикатори:
 Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП – 0.03%;
 Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК- 1;
 Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса – 15;
 Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти – 23;
 Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания – 32.

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Допълнителна информация:

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”– области на приложение съгласно Иновационната стратегията за интелигентна специализация:
• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти) ;
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига ;
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
• нано-технологии в услуга на медицината;
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
• зелена икономика.

Отзвук от стартовата пресконференция по проект „ПЕРИМЕД“ 18 юни 2018 г.

ТВ Медии :

Два пловдивски университета с общ иновативен научен комплекс
Източник: Българска национална телевизия


Радио :

Научно – изследователски център за 23,5 милиона лева откриват в ПУ и МУ
Източник: Българско национално радио


Център за върхови постижения в науката започва работа в Пловдив
Източник: Радио Пловдив


Научно – изследователски център за 23,5 милиона лева откриват в ПУ и МУ
Източник: Радио София


Правят Център за Персонализирана иновативна медицина
Източник: Дарик радио

Електронни Медии :

Нов научноизследователски център за близо 24 млн. лв. заработва в Пловдив
Източник: Дарик нюз


8 нови лаборатории създават продукти за здравословен живот
Източник: в-к Марица он-лайн


Център за компетентност в Пловдив обединява усилията на сто учени в персонализираната медицина
Източник: Дир бг


Научен център за персонализирана медицина
Източник: Медиапул


Център за компетентност в Пловдив обединява усилията на 100 учени в персонализираната медицина
Източник: BGNES


В Пловдив създават нови по-добри лекарства, а изследванията и лечението стават все по-добри
Източник: Trafficnews


Център за 23 милиона лева създават два пловдивски университета
Източник: Trafficnews


Успешно стартира проектът перимед
Източник: Credoweb


Индивидуална терапия за тежко болни до 5 години в Пловдив
Източник: ДС нюз


Център за персонализирана медицина създават ПУ и МУ-Пловдив
Източник: Пловдив тайм


Център за персонализирана медицина създават ПУ и МУ-Пловдив
Източник: Пловдивски новини


Център за върхови постижения в науката ще заработи в Пловдив
Източник: Пловдив утре


Център за персонализирана медицина създават ПУ и МУ-Пловдив
Източник: Пловдив нюз


Създават Център за персонализирана медицинa
Източник: Plovdiv live


Ректорите на ПУ и МУ-Пловдив си стиснаха ръцете! Започват работа по мащабен проект
Източник: Plovdiv now


ПЕРИМЕД ще вдига нивото на пазарна ориентация в научната дейност
Източник: Novoplovdiv


В Пловдив откриват Център за персонализирана и иновативна медицина
Източник: Medconsult.bg


Център за персонализирана медицина създават Пловдивският университет и МУ – Пловдив
Източник: Здраве нет


Пловдив става столица на персонализираната иновативна медицина
Източник: Redmedia


В Пловдив започва дейност център за компетентност ПЕРИМЕД
Източник: Surgery BG – Здравен навигатор Хирургия


Научен център за персонализирана медицина се създава в Пловдив
Източник: e-novinar.com


Два пловдивски университета с общ иновативен научен комплекс
Източник: topvesti.bg


Нов научноизследователски център в Пловдив ще разработва технологии, свързани със здравето
Източник: puls.bg


Създават център за персонализирана медицина в Пловдив
Източник: nursing-bg.com


Научен център за персонализирана медицина се създава в Пловдив
Източник: klamer.bg


Галерия “Стартова пресконференция по Проект ПЕРИМЕД”
Източник: Официална фейсбук страница на МУ – Пловдив


Галерия “Стартова пресконференция по Проект ПЕРИМЕД”
Източник: Официален уеб сайт на МУ – Пловдив


Успешен старт на Проект ПЕРИМЕД
Източник: Официален уеб сайт на МУ – ПловдивИзточник: В-к Марица, Пловдив 19 юни 2018 г


Стартова пресконференция – проект „ПЕРИМЕД“ 18.06.2018


Източник: Официален YouTube канал на Медицински университет – Пловдив