Структура

Юридическата форма за управление на Центъра за компетентност. Органи за управление

За изграждането на Център за компетентност ПЕРИМЕД е изградено партньорство между Медицински университет – Пловдив, ПУ „П.Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография към БАН. Правата и отговорностите на всеки от партньорите, а също и разпределението на бюджета са разписани в партньорското споразумение.
Водеща организация в партньорството е МУ-Пловдив.

Планирани са и са изградени следните органи за управление:

1. Управителен съвет (УС) на ЦК

Ръководителят на проекта Чл. кор. проф. д-р Стефан  Костянев, дмн, ръководи изпълнението на дейностите по проекта; организира цялостната дейност на Център за компетентност ПЕРИМЕД; осъществява контакт с органите и институциите, които имат отношение към изпълнението на проекта; отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта; отговаря за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проект; организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитиращия орган; отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; отговаря за спазването на графика за изпълнение на дейносттите по проекта; отговаря за вътрешния мониторинг по изпълнението на проектаа; разработва междинните и финалния технически отчети по проекта и др. Проф. д-р Запрян Козлуджов координира взаимодействието между партньорите по проекта, асоциираните партньори, взаимодействието с бизнеса. Проф. д-р Росица Николова подпомага и координира взаимодействието с водещи технологични научно изследователски организации от ЕС и България, работи за разширяване участието на изследователите в съответните научни мрежи, отговаря за популяризирането дейността на ЦК на  национално и европейско ниво.


2. Екип за управление
– състои се от представители на партньорите и включва 4 работни групи:

Работна група Право – 3 членове;

Работна група „Инфраструктурни дейности” – 2 членове;

Работна група „Финанси” – 5 членове;

Работна група „Административни дейности” – 3 членове.

Отговорност на екипа за управление е осигуряване на оперативно ръководство по изпълнението на проекта, създаване на организация и условия за изпълнение на планираните дейности в срок и постигане на планираните резултати, индикатори и цели. Всяка от работните групи има конкретни задължения, съобразени с квалификацията и опита на включените експерти.
Дейността на екипа за управление и научния съвет се ръководи от УС, който взема решенията с квалифицирано мнозинство, като всеки член има право на 1 (един) глас. На общите срещи на екипите решенията се вземат с обикновено мнозинство.

3. Научен съвет на ЦК – негови членове са ръководителите на научните екипи на партньорите, научните ръководители на работните пакети, изследователите, докторантите и младите учени.
Основната задача на научния съвет е изпълнението на разработените научни програми/работни пакети и постигане на планираните научни резултати и продукти.
Тримата ръководители на научните екипи на партньорите са членове на Научния борд на Центъра за компетентност. Неговата задача е да координира взаимодействието между изследователите от различните работни пакети; да осъществява мониторинг по изпълнението на научните задачи и постигането на планираните научни  резултати и продукти, на индикаторите и целите на проекта.

Научните ръководители на работните пакети координират и ръководят работата на изследователите, включени в екипа; провеждат работни срещи за планиране на научните изследвания и обсъждане на евентуални експериментални затруднения; разпределят задачите между членовете на научния съобразно тяхната квалификация и опит; осигуряват включването на водещи изследователи от съответната научна област от ЕС; подпомагат научното развитие на изследователите, включително разработване на статии, участие с доклади на научни конгреси и конференции; отговарят за изпълнението на планираните изследвания в Работния пакет и постигане на планираните научни резултати и продукти; осигуряват взаимодействието с останалите научни екипи на Центъра.

4. Консултативен съвет на асоциираните партньори и други заинтересова страни – негови членове са ръководителите на бизнес организациите, които са асоциирани партньори и представители на други заинтересовани страни, които ще бъдат идентифицирани в хода на изпълнение на проекта и ще бъдат поканени за участие. Те подпомагат взаимодействието на ЦК с потенциални и стратегически бизнес партньори, работят за популяризиране на ЦК и разработените продукти и резултати сред бизнес организациите и мрежите в сферата на здравеопазването и фармакологията, подпомагат УС и научното ръководство при разработването на стратегии и политики за експлоатация, комерсиализация и разпространение на резултатите от научните изследвания, при решаване на конкретни казуси и проблеми при взаимодействието на ЦК с бизнес организациите от страната и ЕС и др.

5. Офис за технологичен трансфер – негова отговорност е осигуряването на връзките с бизнеса, комерсиализацията на научните резултати, защита на интелектуалната собственост и др. Към Офиса за технологичен трансферн ще бъде изградена Комисия за интелектуална собственост, която ще подпомага дейностите по защита на интелектуалната собственост. В нея ще има представители на всички партньори.

Механизъм на координация на дейностите и партньорите. Начин на вземане на решения
За периода на изпълнение на проекта оперативното ръководство на планираните дейности ще се осъществява от изградения екип за управление, в който има представители на всички партньори. Екипът за управление има отговорността за изпълнението на планираните дейности съгласно разработения план-график и в рамките на планираното финансиране. Задачата му е изграждането и утвърждаването на Центъра като уникален научен комплекс с изградена инфраструктура, оборудван с високо специализирана апаратура, разполагащ с висококвалифициран и мотивиран научен екип, което е предпоставка за устойчивото развитие на Центъра и след приключване на финансирането по проекта.