Ревматология

Дата на публикуване в Интернет : 28.10.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Ревматология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Пропедевтика на вътрешните болести „Антон Митов“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 39/27.05.2022 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –2356/03.10.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3.Проф. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Росица Валериева Каралилова, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито : 01.12.2022г. от 12:30 часа във II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив