Резултати от класиране на кандидати за участие в дейности на проект „ДОКТОРАНТ – 2“

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти,

Със Заповед Р-1423/12.07.2017 е утвърден е списък на целевите групи за участие в различни дейности на Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За резултатите от класирането можете да се информирате от ТУК.

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
Зам.-ректор по НИД
Ръководител на проекта

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД
Администратор/координатор на цялостната дейност на проекта


–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.