Резултати от НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ“ – 2012Г.

Уважаеми представители на Академичния състав,Участието на МУ Пловдив в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ“ – 2012 Г. към Фонд Научни изследвания, МОМН, доведе до 3 успешни проекта – 2 с водещ координатор МУ Пловдив и 1 – като партньор в междуинституционален колектив. 1 АУТИЗЪМ И СПЕЦИФИЧНО НАРУШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА РЕЧТА – СРАВНИТЕЛНИ ГЕНОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИНДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ОБЩА ПАТОГЕНЕТИЧНА ОСНОВА Ръководител: ДОЦ. ВИЛИ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА, дм, Катедра Педиатрия и медицинска генетика, Секция Генетика 2 СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА МУЛТИПАРАМЕТЪРНО ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА РЕЗИДУАЛНА БОЛЕСТ ПРИ ДЕЦА С ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ Ръководител: ДОЦ. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА, дм, Катедра Педиатрия и медицинска генетика, Клиника по детска ОХ 3 СИНТЕЗ НА НОВИ ФЛУОРЕНИЛНИ СПИРОХИДАНТОИНИ И ТЕХНИ МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ В ТЪРСЕНЕ НА ПО-СЕЛЕКТИВНИ И ПО-ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн)         Признателност и адмирации към положения труд и усилия на всички участници в Конкурс 2012 !   Поздравления и успех за екипите на класираните проекти!   Информация за сключване на Договори с ФНИ за класираните проекти и процедура за достъп до експертните оценки  от страна на ръководителите на некласирани проектни предложения е изнесена на сайта на Фонд Научни изследвания http://www.bulfund.com/     Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност