Румяна Генчева Стоянова

 Румяна Генчева Стоянова

  

Дата на публикуване : 09.06.2015
Професионално направление : Обществено здраве
Докторска програма: Икономика на здравеопазването
Факултет : Факултет по обществено здраве 
Първично структурно звено :

катедра  „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването

и обща медицина”

Тема на дисертационния труд: “ Текучеството на медицинските сестри в Южен централен район на Република България – нагласи, фактори и перпективи  „
Научeн ръководител : доц. Николай Атанасов,  ди
Заповед на Ректора :Р-724/24.04.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Николай Атанасов, ди МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Тихомира Златанова, дм Външен Член Рецензия
3. проф. Димитър Костов,  дин Външен Член Рецензия
4. доц. Васил Петков, ди Външен Член Становище
5. доц. Стойко Вълнев, ди МУ Пловдив Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

  13.06.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив