Съдова хирургия

Дата на публикуване : 13.04.2016
Професионално направление : 7.1 . Медицина
Научна или учебна специалност : Съдова хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра „Сърдечно-съдова хирургия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати : 1. д-р Бурян Александров Киров, дм 
Заповед на ректора № 260/10.02.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. доц. д-р Заприн Георгиев Въжев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
4. доц. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ Пловдив Член Становище
5. проф. д-р Кузман Георгиев Гиров, дм Външен Член Рецензия
6. проф. д-р Андрея Прокопиев Андреев, дм  Външен Член Становище
7. проф. д-р Александър Петров Червеняков, дм Външен Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

05.05.2016 г. от 11.00 ч. Ректорска зала, Ректорат, МУ – Пловдив