Съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST


Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) отправя покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST ( http://www.cost.eu ).

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

Условие за съфинансиране на участието на български екип в дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.

Максималният размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година, а максималният срок на договора за съфинансиране е две години. Срок за подаване на предложенията – безсрочно. След приключване на договора и в случай, че акцията не е приключила и се предвижда участие на българския колектив, ръководителят на проекта може да кандидатства отново за оставащото време до приключване на Акцията, след като подаде отчет по приключилия договор.

Повече информация ще откриете в прикачения файл.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД