Съобщение за зачисляване на кандидати по специалността „Протетична дентална медицина“