Сърдечна и съдова хирургия

Конкурс за АД „ПРОФЕСОР”

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Сърдечна и съдова хирургия
Първично структурно звено: Кат. „Сърдечна и съдова хирургия“
Брой места: 1
За срок от: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр.56 от 16.07.2019 г.
Кандидати: Доц. д-р Заприн Въжев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на Ректора №: Р – 1902/17.09.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито: 12.12.2019 г. от 13,00 часа в Осма аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.