Сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия, Европейския съюз и Япония и Европейския съюз и Република Корея

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма по ICI (инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието

Предвижда се Сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия, Европейския съюз и Япония и Европейския съюз и Република Корея.

Поканата е за представяне на предложения за Съвместни проекти за мобилност (JMP) и Проекти за съвместни академични степени (JDP)

Заявленията трябва да се подават едновременно до ЕС и до изпълнителните институции в Австралия (Правителство на Австралия — Отдел „Образование“), Япония (Японската организация за студентски услуги, JASSO), Нова Зеландия (Образователна организация — Нова Зеландия) и в Република Корея (Националната фондация за научни изследвания на Корея, NRF).

Заявленията от името на водещата институция от ЕС трябва да се изпращат до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура най-късно до 15 май 2014 г.

Насоките и формулярите за заявление могат да бъдат намерени на следния уебсайт:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Заявленията трябва да се подават чрез посочените формуляри и да включват всички изисквани приложения и данни. 20.12.2013 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм     Зам. Ректор по МСПД