Сборник с научни съобщения „Наука и Младост“ 2016

Сборникът с научни съобщения от конкурсни сесии 2016 от конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн е достъпен на сайта на МНД „Асклепий“ на адрес : http://asclepius.bg/наука-и-младост