Теоретични курсове за специализанти (вкл. обща медицина)

СДО
СДО

План-графици за теоретично обучение на специализанти: