Курсове

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“
НА МУ-ПЛОВДИВ, ВИ УВЕДОМЯВА ЗА:

„АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА КОХРАНОВИ СИСТЕМНИ РЕВЮТА“
(СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНТЕНЗИВЕН КУРС – 40 УЧЕБНИ ЧАСА, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ С ДОГОВОР КП-06-ДК1/6 ОТ 29.03.2021 Г., ФИНАНСИРАН ПО КОНКУРС, СВЪРЗАН С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, КЪМ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – МОН.


База за провеждане: МУ-Пловдив – онлайн, на платформа: Тeams (Zoom)
Време за провеждане: м. юли и м.септември 2021 г.
Изисквания за постъпване в курса: лекари, специализанти, докторанти, постдокторанти, млади учени.
Срок за подаване на документите: от 18 юни до 28 юни 2021 г.
Място за подаване на документите: Ректорат, Деловодство (2-ри етаж), от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч. (документите в плик, върху който се изписва специализирания интензивен курс: „ Академично писане, изработване на кохранови системни ревюта“).
ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСАизтеглете тук.
Тел. за връзка 032/ 200 514 и 0889 743 955 – инж. Нина Атанасова.

Необходими документи

Заявление за курс от План-разписанието на МУ-Пловдив

“Отдел СДО Ви съобщава, че е налична книжката за курсове за обучение на специализанти, продължаваща специализация на медицински и немедицински специалисти, индивидуално обучение и практически семинари” към Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

Адрес за заявки и информация:
1431 София, бул. “Ак.Ив.Гешов” №15 -НЦОЗА
тел. /+359 2/ 80 56 202; 80 56 286
и e-mail: shumkov@ncpa.government.bg

Курсове с продължителност 2 семестъра

Други