Сдружение „Д-р Анка и Петър Балеви“ за пореден път отпуска годишна стипендия

1. Основната цел на сдружението отново е развитието на научния капацитет на младите учени в областта на клиничната медицина, стоматология и фармация.

2. Стипендията се отпуска на два етапа, в две равни части през шест месеца и е с общ размер 5000 лева, присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за докторанти, студенти и специализанти на възраст до 35 години (към датата на подаване на документи), които желаят да се развиват в областта на клиничната медицина, стоматология и фармация. При липса на подходящ кандидат може да не се отпусне стипендия през съответната академична година, а също така при две еднакво добри разработки и равни други условия, стипендията може да се раздели на двама отделни участника по равно. Стипендията се отпуска само на физически лица за разработването на авторска научна разработка.

3. Победителят се определя чрез подаването на научна разработка под формата на есе и последващо събеседване, които се оценяват от учредителите на Сдружение „Д-р Анка и Петър Балеви“.

4. Предложението трябва да съдържа още пълното име на кандидата, възраст, данни за статута му като студент, докторант, специализант, или вече работещ млад специалист, финансов план за осъществяването на научната разработка, а също е-mail, телефон и адрес за връзка.

5. Конкурсната разработка включва резюме до 300 думи на български и английски език и отделно есе на български език с размер от 3 до 10 стандартни страници (1800 знака на страница). В този стандарт не се включва използваната и цитирана литературна справка. Няма ограничение във вида и размера на шрифта, както и оформянето на страниците. Включването на таблици и фигури в научната разработка е по желание.

6. При оформяне на крайната оценка на направените предложения голямо значение има използването на богат речник и литературен български и английски език.

7. Само единични кандидати ще бъдат допуснати до събеседване с учредителите на Сдружението.

8. Предложенията за научни разработки се подават на следния електронен адрес: [email protected]

9. Конкурсните разработки се подават от 06 януари 2022 година до 11 март 2022 г. включително. Разработки подадени преди 06 януари 2022 г. или след 11 март 2022 г. няма бъдат разглеждани.

10. Първата част от стипендията се отпуска на 25 март 2022 г., а втората след предварително представяне на прогреса по осъществяването на научната разработка в рамките на 6 месеца от отпускането на първата част.

Желаем успех на всички кандидати.