Резултати от селекция на екипи за изпълнение по проект „Докторант – 2“

На вниманието на представители на Академичния състав  – кандидати за участие в изпълнение на дейности по проект „Докторант-2“

 

Относно: Резултати от селекция на екипи за изпълнение на дейности (2 – 7) по проект „Докторант-2“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за резултатите от заседанието на 31.07.2017 г. на Комисията за провеждане на две селекционни процедури (избор на външни консултанти и избор на екипи за изпълнение на дейности по проекта) по проект ДОКТОРАНТ-2, определена съгласно Заповеди на Ректора с № Р-1479а/19.07.2017 и № Р-1523а/25.07.2017

За ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА – ЕКСПЕРТЕН, са одобрени:

  1. Проф. д-р Христо Добрев, дм – Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, Научен секретар
  2. Проф. д-р Благой Маринов, дм – Катедра по Патологична физиология, Директор на Медицински симулационен тренировъчен център)
  3. Доц. Д-р Мария Токмакова, дм – Катедра по вътрешни болести, Секция по кардиология; Координатор на Докторантското училище при МУ-Пловдив
  4. Доц. Д-р Боян Владимиров, дм – Катедра по ЛЧХ, ФДМ; Институционален Еразъм координатор
  5. Инж. Кирил Кираджиев – Ръководител на Отдел за учебна и научна документация
  6. Г-жа Мая Урумова – Директор на Библиотечно-информационен център
  7. Г-жа Дора Йорданова – Управител реклама и връзки с обществеността

За ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА –ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ЗА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ, са одобрени:

Невена Щръклина (Библиотечно-информационен център)
Дора Едрева (Библиотечно-информационен център)
Проф. д-р М. Стойкова, дм (Факултет по обществено здраве);
Проф. д-р Бл. Пехливанов, дм (Катедра “Акушерски грижи”, Факултет по обществено здраве);
Проф. Н. Матева, дм – Факултет по обществено здраве.
Проф. д-р Р. Стефанов, дм – Факултет по обществено здраве
Доц. Д. Милиева, дф – Департамент за специализирано и езиково обучение
Ст. преп. Ж. Младенова Секция “Чужди езици“, Департамент за специализирано и езиково обучение
Проф. д-р М. Стойчева, дмн – Председател на Етична комисия
Проф. д-р Хр. Добрев, дм – Катедра по дерматология и венерология
Доц. Д. Димитрова, дм – Факултет по обществено здраве
Проф. Б. Торньова, дп – Факултет по обществено здраве
Д-р Александър Симидчиев – поканен лектор
Преп. Jeff Thomas
Ас. Антония Янева Факултет по обществено здраве

За ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА – ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА АКАДЕМИЯ, са одобрени:

Проф. д-р Христо Добрев, дм – Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, МФ
Проф. д-р Благой Маринов, дм – Катедра по Патологична физиология, МФ
Доц. Д-р Мария Токмакова, дм – Катедра по вътрешни болести, Секция по кардиология, МФ
Проф. д-р Бианка Торньова, дп – Катедра по Управление на здравните грижи, Ръководител секция „Медицинска педагогика и психология“ ФОЗ
Доц. Диана Милиева, дф – Департамент по езиково и специализирано обучение, Секцията по български език

 

За ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА – ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ, са одобрени:

Prof. Emanuela Signori
University of Rome Campus Bio-Medico, School of Medicine
Roma, Italy

Prof. Denitsa Docheva
University of Regensburg, Germany

Prof. George Kálmán Béla Sándor
University of Oulu, Finland

Екипити по изпълнение на дейностите по проекта стартират дейността си от датата на Заповедта на Ректора на МУ-Пловдив за назначаването им.

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
/Ръководител-проект/
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
/Координатор-проект/

 

—————————— www.eufunds.bg ——————————-

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.