Селекция на представители на целевите групи по проект „Докторант 2“ за участие в специализирани обучения за преподаватели в университет в ЕС

ДО целевите групи по дейност № 6 на ПРОЕКТ „Докторант-2”, „Преподавателска академия“, под-дейност специализирани обучения за преподаватели в университет в ЕС

Относно: Процедура по подбор за мобилности с цел специализирани обучения в ЕС от 30.10.2017 г.

Уважаеми представители на ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ,

Информираме Ви за резултатите от заседанието на 30.10.2017 г. на Комисията за подбор на участници в обучение на университетски преподаватели в сферата на научното ръководство в университет в ЕС по дейност № 6, „Преподавателска академия“ по проект ДОКТОРАНТ-2, определена съгласно Заповед на Ректора с № Р-1949а/3.10.2017 г.

За участие в специализирано обучение за преподаватели, организирано от водещ университет в ЕС, са одобрени:

  1. Д-р Бисера Асенова Пиличева
  2. Доц. Мария Христова Казакова
  3. Доц. Анелия Веселинова Биволарска
  4. Д-р Ралица Димитрова Райчева
  5. Доц. Йорданка Иванова Узунова

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
/Ръководител-проект/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
/Координатор-проект/

–––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––-

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.