Семинар по Иновационни образователни технологии с лектор – Проф. Д-р Инж. Ангел Смрикаров, дтн в МУ – Пловдив

Семинар по Иновационни образователни технологии

Лектор – Проф. Д-р Инж. Ангел Смрикаров, дтн

15 февруари 2016 (понеделник), 14:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ Пловдив

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми преподаватели, студенти, докторанти,

На 15 февруари 2015 г. от 14:00 часа във Втора аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив ще се проведе Семинар по „Иновационни образователни технологии“, организиран от Професор Д-р Инж. Ангел Смрикаров, дтн, Директор на Център за Иновационни образователни технологии към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Национален координатор на Български виртуален университет.

Семинарът обхваща теми в областта на методика на работа с интерактивна презентационна система; адаптиране на образователната система към дигиталното поколение; подготовка на лекция за студентите от дигиталното поколение. След семинара ще се проведе дискусия.

Академичната длъжност на Проф. Ангел Смрикаров е в професионално направление КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ. Ръководител на Катедра  „Компютърни системи и технологии” и Зам. Ректор по научно и кадрово развитие на в Русенски университет „Ангел Кънчев“, известен с иновации в областта на Виртуалните образователни среди и Иновационни образователни технологии, инициатор и координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство, Национален координатор на Български виртуален университет, инициатор и организатор на Националния семинар по електронно обучение, ръководител и координатор на над 180 национални и международни проекта и тематични мрежи със повече от 70 партньора от 31 страни. Носител на много национални и международни награди в научната и образователна сфери. Автор и съавтор на 17 изобретения, 198 статии и доклада, 1 студия, 2 монографии, 12 учебника и учебни пособия и 1 книга; ръководител на 13 успешно защитили докторанти.

Каним всички заинтересовани преподаватели и студенти да присъстват.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност