СИД „Медицинска комуникация“

На вниманието на студентите от сп. „Медицина“, II курс, обучение на български език

СИД „Медицинска комуникация“
Хорариум: 20 ч. лекции през зимния семестър
Брой кредити: 2
Лектор: ст. преп. Маргарита Димитрова, дф
Документите се подават в Учебен отдел на Медицински факултет