Формуляр за подаване на сигнал за пропуснати лекция или упражнение

Моля въведете валиден персонален код в полето и натиснете "Вход"

Процедура за изпращане на сигнал за пропуснати лекции или упражнения

Цел на процедурата е своевременно сигнализиране към катедрата и ръководството на МУ-Пловдив за пропусната лекция или упражнение, за да се предприемат своевременни мерки за премахване на проблеми

  Регламент:
 1. Процедурата цели информиране на ръководството на катедрата, факултета и университета за пропуск в преподаването на лекции или упражнения.
 2. Процедурата може се задейства ако съответната лекция или упражнения не започнат най-малко половин час след предварително обявените място, дата и час.
 3. Попълва се в специално създаден формуляр на уебсайта на университета.
 4. Този формуляр е достъпен чрез персоналния код на групов отговорник и се попълва от него или негов заместник.
  1. Формулярът трябва да съдържа фактите:
  2. Факултет, курс, група
  3. Вид пропуснато обучение – лекция или упражнение
  4. Дисциплина
  5. Преподавател по програма, който трябва да проведе лекцията или упражнението
  6. Катедра, от която е съответния преподавател
  7. В какъв час трябва да започне лекцията или упражнението
  8. До колко часа не се е явил лектор или преподавател за упражнение
  9. Коментар – Свободен текст
 5. Писмото за пропуснато упражнение се подписва от поне половината от групата с техните имена и факултетни номера,
 6. Писмото за пропусната лекция се въвежда чрез персоналния код на един от груповите отговорници на съответния поток и се подписва от поне 10 студенти от потока.
 7. Съобщението за направеното нарушение автоматично се изпраща до ръководителя на катедрата по т.5.5 съответните на катедрата декан, заместник-декан по учебната дейност, заместник-декан по управление на качеството (или съответните директор и отговорници във МК и ДЕСО), както и заместник-ректор по учебната дейност, заместник-ректор по управление на качеството, eксперт по Качеството и Университетска комисия по качеството (quality@mu-plovdiv.bg)
 8. След първия получен сигнал в катедрата нейният ръководител е длъжен да направи проверка, да установи и отстрани проблема, довел до невземане на лекция или упражнение, и да съобщи чрез е-мейл в тридневен срок от изпращането на сигнала на посочените по т.7 длъжностни лица, че е предприел коригиращи действия. Отговорен за тази проверка, предприетите действия и информирането на лицата по т.7 е заместник-деканът по качество и акредитация на факултета, към който принадлежи катедрата.
 9. При втори подобен сигнал към същата катедра Факултетската комисия по качество е длъжна в едноседмичен срок да направи проверка и да съобщи в тридневен срок за резултата на Заместник-ректора по качество.
 10. Заместник-ректорът по качеството изготвя доклад до Ректор на МУ-Пловдив в тридневен срок след получаване на доклада по т.10.