Симулационният център с акредитация от Американския колеж на хирурзите (ACS)

MSTC-Certificate
MSTC-Certificate

Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив получи статут на Акредитиран образователен институт (AEI) от Американския колеж на хирурзите (ACS) и стана шестият такъв център в Европа.


MSTC-Certificate

Програмата за акредитация на ACS-AEI е доброволен процес. Симулационните центрове, които успешно завършат процеса, получават акредитация за период от пет години. За тази цел организацията преминава през строг преглед в две части. Първоначално се прави проучване на място, провеждано от двама експерти на ACS, които имат както хирургичен опит, така и опит в симулационното обучение. Като следващ етап в процеса на акредитация, се определят възможностите на симулационния център да демонстрира съответствие с тридесет и един критерия по четири групи стандарти. След което Управителният съвет на ACS разглежда и оценява доклада от посещението на място и определя съответствието на всеки един критерий със стандартите. На този етап от оценката се взема решение дали да се предостави петгодишна акредитация на съответната институция.American College of Surgeons (ACS) е научна и образователна, основана през 1913 г., за да повиши стандартите на хирургичната практика и да подобри качеството на грижите за хирургичните пациенти. Дейността на Колежа е посветена на етичната и компетентна хирургична практика. Неговите постижения са повлияли значително развитието на теорията и практиката на хирургичното обучение в Америка. ACS има повече от 82 000 членове и е най-голямата организация на хирурзи в света.

Медицинският Симулационен Тренировъчен Център е единствената по рода се обучителна структура в областта на медицинското образование в България и се представи достойно в хода на всички проверки. МСТЦ получи най-високата степен – Комплексен Образователен Институт към Американския колеж по хирургия за период от 5 години, тъй като на територията му се обучават не само представители на хирургичните специалности, но и лекари от много други специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастро-ентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, АГ-специалисти, педиатри …

Перспективите, които стоят пред бъдещото развитие на центъра, са той да се превърне във водеща симулационна структура в България и региона и да заеме полагащото му се място в международната общност на центрове, занимаващи се авангардни техники на медицинско преподаване.