Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 14.12.2021 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Социална медицина и обществено здраве
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г (поправка в ДВ, бр.66 от 10.08.2021 г.)
Кандидати : 1. Гл.ас. д-р Юлия Пеева
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1883/22.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Румен Стефанов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. проф. д-р Красимира Янева-Рибагина, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. проф. д-р Росен Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
5. проф. д-р Мария Братойчева, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ/EN
6. доц. д-р Нина Мусурлиева, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ/EN
7. доц. д-р Георги Томов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ/EN
Резюмета
Заключителното заседание на журито: 17.01.2022 от 14.00 ч., в електронната платформа ZOOM