Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 31.07.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : катедра „Управление на здравните грижи“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 30/03.04.2018 г.
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Миглена Франтова Търновска, дм

2. гл. ас. Десислава Рангелова Бакова, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1391/13.06.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. Иванка Костадинова Стамболова, дм Външен Член Становище
4. Доц. Мая Любомирова Визева, дм Външен Член Становище
5. Доц. Тодор Димитров Черкезов, дм Външен Член Становище
6. Доц. Галина Янкова Терзиева, дп Външен Член Рецензия
7. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 18.09.2018 г. от 14.00 часа в Заседателна зала на Ректорат