Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 09.12.2019 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Социална медицина и обществено здраве
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, дм
2. гл. ас. д-р Юлия Богданова Пеева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2047/03.10.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева – Главинкова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации гл. ас. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, дм
гл. ас. д-р Юлия Богданова Пеева, дм
Заключителното заседание на журито : 10.01.2020 г. от 12:30 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив