Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 09.03.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Социална медицина и обществено здраве
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г
Кандидати : 1. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, дм
2. д-р Цонка Митева Митева-Катранджиева, дм
3. д-р Юлия Богданова Пеева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р 41/10.01.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Клара Георгиева Докова, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Албена Георгиева Керековска, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм Външен Член Становище
6. проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм МУ Пловдив Член Становище
7. проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : Заключителното заседание на журито : 19.04.2018 г., 13.30 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ – Пловдив