Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 16.02.2018
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Сестрински грижи
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г
Кандидати : 1. Д-р Мария Кръстева Божкова,дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 36/08.01.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Магдалена Банчева Александрова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм Външен Член Становище
5. Доц. Албена Николаева Андонова, дм Външен Член Становище
6. Доц. Руска Василева Паскалева, дм Външен Член Становище
7. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :
20.03.2018 г., 14 часа в Заседателна зала на Ректорат.