Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване : 21.03.2016
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено : катедра „ЗМИЗОМ“, секция „Здравен мениджмънт“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати :

1. гл. ас. д-р Росица Цветанова Димова

2. гл. ас. д-р Димитър Георгиев Шопов

Заповед на ректора № 261/10.02.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Силвия Александрова Янкуловска, дмн Външен Член Рецензия

4. проф. д-р Албена Георгиева Керековска, дм

Външен Член Становище
5. доц. д-р Лора Христова Георгиева, дм Външен Член Становище
6. доц. д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм Външен Член Становище
7. доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, дм Външен Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

26.04.2016 г. от 12.30 часа, Зала 3, ФОЗ, МУ Пловдив