Спечелен проект „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ – НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТЕН ОТГОВОР В СЪВРЕМИЕТО НА ПАЗАРА НА МЕДИЦИНСКИ ТРУД“

images МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! logo esf
Европейски съюз Европейски социален фонд
Схема: BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА“
 

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви информираме за нов спечелен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 – „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ – НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТЕН ОТГОВОР В СЪВРЕМИЕТО НА ПАЗАРА НА МЕДИЦИНСКИ ТРУД“.

Очаква се подписване на договор до края на месец Януари 2013

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД