Спешна медицина

Дата на публикуване в Интернет : 01.06.2023 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Спешна медицина
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Урология и обща медицинае
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 15 от 14.02.2023 г.
Кандидати : Д-р Кирил Тодоров Атлиев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1181/05.05.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Николай Дамянов Дамянов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Петър Йорданов Атанасов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Георги Цветков Присадов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
гл. ас. д-р Кирил Тодоров Атлиев, дм
Заключителното заседание на журито :
03.07.2023 г. от 11:00 във Втора аудитория, Аудиторен комплекс