Специализация в Япония – конкурс за подбор на български граждани

Уважаеми преподаватели и изследователи,

http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/lecturers/14-03-11_JSPS.html

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА конкурс за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца.

Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано от периода 1 април – 30 ноември 2014 година. (За началния период на специализацията следва да се има предвид, че съгласувателната процедура за разглеждане на дадена кандидатура е 3 месеца от получаването на необходимите документи в JSPS).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Да са  български граждани.     Да работят като млади преподаватели и изследователи в граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор”, придобита след 2 април 2008 г. Да владеят писмено и говоримо английски или японски език.     Да не са ползвали стипендия, отпусната от JSPS.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи на български език.    

Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.     Копие от лична карта. Копие от диплома за завършено висше образование, документ за научна степен.     Списък на публикациите, ако има такива.     Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация.     Работна програма и мотивация.     Документ за владеене на английски език.     Покана от японски преподавател или изследовател на щатна длъжност в институция, посочена на следния адрес: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html     Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.

На одобрените кандидати ще бъде предоставено:

двупосочен самолетен билет; месечна сума; медицинска застраховка и др.

Повече информация за програмата може да бъде намерена на http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

Визовите и паспортните разходи са за сметка на кандидата.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 11 март 2014 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОН на 14 март 2014 г. от 10.00 ч.

Справки за конкурса могат да се правят в МОН на тел. 9217634 и 9217784.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателното решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.Проф д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. ректор МСПД