Среща на Министъра на образованието с ректорите на медицинските университети

Днес Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев проведе конферентна връзка с ректорите на Медицинските университети в страната.

На онлайн срещата беше обсъдено и увеличението на таксите за платено обучение във Висшите училища.

Потвърди се становището, че текста на чл. 95, ал. 2, изречение второ от Закона за висшето образование се отнася реално само за обучение в държавна поръчка.

Академичният съвет на МУ – Пловдив е взел решение (Протокол №8/23.07.2020 г.) да бъде назначена комисия под ръководството на зам.-ректор УД, в която влизат и представители на Студентски съвет на Университета, с цел да бъде изготвено предложение за възможности за намаление на таксите за студенти платено обучение.

МУ – Пловдив с готовност ще подкрепи всяка законодателна промяна, която е в полза на обучаващите се в платена форма на обучение.