ст. преп. Детелина Любомирова Милева

ст. преп. Детелина Любомирова Милева

  

Дата на публикуване : 26.06.2015
Професионално направление : 4.2. Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Химия и биохимия
Тема на дисертационния труд: “ Свойства и кинетика на отлагане на хромови сплави с медицинско приложение от нестандартни електролити тип „Chromispel „
Научен ръководител :  доц. Росица Димитрова Манчева, дх
Заповед на Ректора :Р-1038/05.06.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Росица Димитрова Манчева, дх МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ Пловдив Член Становище
3. проф. Магдален Димитров Златанов, дх Външен Член Становище
4. доц. Ангелина Константинова Попова, дх Външен Член Рецензия
5. доц. Любомир Николов Петков, дх Външен Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 23.07.2015 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив