Станислава Димитрова Иванова

Станислава Димитрова Иванова

  

Дата на публикуване : 19.04.2016
Професионално направление :  Фармация
Докторска програма: Фармацевтична химия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“
Тема на дисертационния труд: „Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие“
Научен ръководител : проф. Данка Обрешкова,  дм
Заповед на Ректора Р- 677/30.03.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. Румен  Димитров  Младенов, дб МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф Външен Член Рецензия
3. проф. Александър Борисов Златков, дф Външен Член Становище
4. доц. Ваня Николова Масларска, дф Външен Член Рецензия
5. проф. Данка Петрова Обрешкова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 26.05.2016 г., 10:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив