Старт на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Новата здравна програма EU4Health

Уважаеми представители на Академичния състав,

На 2 февруари т.г. (вторник) стартира началото на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). С бюджет от 95,5 милиарда евро това е най-мащабната в света програма за наука и иновации.

Проекти на първите работни програми по „Хоризонт Европа“ са достъпни на следния електронен адрес:

https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017

Европейската комисия планира да публикува окончателните работни програми до м. април 2021 г. Проектодокументите дават подробни указания на изследователите и бизнеса относно това какви проекти ще бъдат финансирани през първите две години на Програмата.

Предлагаме на вниманието Ви анонс на ЕК за  новата здравна програма, както и проекта за програмата за 2021-2022.

Проект на работна програма
EU4Health – ХОРИЗОНТ ЕВРОПА 2021-2027

Здравният клъстер на Хоризонт Европа има за цел насърчаване на здравето и благосъстоянието на европейците като една от централните цели на политиките и програмите на Европейския съюз. Ще бъдат положени усилия за развитие на икономика, която работи за хората, като подкрепя държавите-членки в предоставянето на иновативни висококачествени здравни технологии и здравни грижи, достъпни и приемливи за гражданите, както и за осигуряване на по-достъпни и устойчиви здравни системи, включително чрез цифрова трансформация на здравните системи, здравеопазването и здравните грижите. Това означава, че гражданите ще могат да разчитат на ефективни здравни услуги, които отговарят на техните медицински нужди и намаляват тежестта върху тях, техните семейства и общности, както и че хората трябва да получават помощ за насърчаване на собственото си здраве и предотвратяване на болести.

За да осигури синергия и взаимно допълване между програмите на ЕС, Хоризонт Европа ще се съсредоточи върху създаването на нови знания, докато програмата EU4Health ще се фокусира върху възможно най-доброто използване на тези нови знания в полза на гражданите и здравните системи. По-специално, Европейският план за действие за борба с рака ще подкрепи държавите-членки в подобряването на превенцията, контрола и грижите за онкоболните. Като част от европейската зелена сделка, ЕС ще възприеме подход „Единно здраве“ за справяне с въздействието на влошеното качество на околната среда, замърсяването, загубата на биологично разнообразие и изменението на климата върху здравето и благосъстоянието на гражданите, както и върху здравните системи и възможността им да се адаптират бързо към променящите се здравни нужди и условията за предоставяне на здравни грижи вследствие на глобалната промяна. От решаващо значение за приспособяването на Европа към цифровата епоха ще бъде разгръщането на пълния потенциал на цифровите инструменти и научните изследвания и иновациите базирани на възможността за проучване на данни.

„Изследователските и иновационни действия в рамките на този клъстер ще бъдат ключови за справяне със свързаните със здравето предизвикателства чрез повишаване на знанията и способностите, подобряване на нашето разбиране за здравето и болестите, разработване на иновативни методологични и технологични решения за по-добро управление на здравето и болестите и разработване на устойчиви подходи за цифровата трансформация и предоставяне на интегрирани, ориентирани към човека и справедливи здравни системи и здравни услуги с подобрена достъпност, здравни резултати, подкрепени от иновации, основани на нуждите както и надеждни вериги за доставки в Европа. “

За по-подробна информация вижте приложената програма Horizon Europe (HORIZON) – Horizon Europe Programme (HORIZON) – Work Programme 2021-2022 for Health

Проф. д-р Диляна Вичева, дм, мзм

Зам.-ректор по МСПД