СТАРТ НА ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ“, ОПРЧР

images МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! logo esf Европейски съюз   Европейски социален фонд Схема: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на стартиране на дейностите по проект „ДОКТОРАНТ – Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите“. На 22 октомври (понеделник) от 13:30 часа в 7 аудитория екипът за управление ще представи целите, основните дейности и критериите за подбор на докторанти в целевата група на проекта. Проф. д-р Ст. Костянев, дмн Ректор