Стартира проект Проект „Технологии в рехабилитацията“ – „TECHREH – Technology in rehabilitation“ – Програма Еразъм + – Дейности KA2

На вниманието на Академичния състав

Информираме Ви, че на 15.10.2015 г. стартира проект „TECHREH – Technology in rehabilitation“, Ref No – 561621-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP  по Програма Еразъм + – Дейности KA2 – Cooperation and Innovation and the Exchange of Good Practices – Capacity Building in the Field of Higher Education.

Проектът е избран за финансиране заедно с още 139 проекта, измежду 452 допуснати за оценяване проектни предложения. Включва 12 партньора (Италия, Франция, Литва, България, Гърция, Португалия и 6 научни, здравни и лечебни заведения от Узбекистан), като таргетна страна за усвояване на средства при модернициране на сферата на Физикална и рехабилитационна медицина), с координаторство на University of Sannio, Benevento, Италия).

Основната цел на проекта TechReh е да изгради среда за обучение, която да предостави повече възможности за достъп до нови компетенции, свързани с дейностите по рехабилитация. Новите компетенции са свързани с използването на усъвършенствани ИКТ решения за рехабилитация, които ще изградят мост към целите и приоритетите по отношение на оптимизирането на мрежата на здравните организации и развитието на ИКТ в Република Узбекистан за периода 2013-2015 г.

Някои специфични цели на TechReh са:

1) определяне на технологичните нужди за рехабилитация в Узбекистан и използване на техният опит в тази област за оптимизация на политиките и добрите практики на ЕС за усъвършенстване на настоящата ситуация;

2) разработване на магистърска програма в областта на медицинската рехабилитация за използване на съвременни технологични решения в рехабилитацията, за обучение на лекари и медицински оператори;

3) създаване на офиси за сътрудничество и разпространение на технологии за рехабилитация (OCDTRs) с цел консолидиране на технологията за приемане и развитие на рехабилитационни области в различни здравни сфери;

4) настройка на ICP платформа.

Обща стойност на проекта – 744 346,60 EUR; привлечени средства за МУ-Пловдив – 39 680 EUR.

Координатор за МУ-Пловдив по проекта е Проф. д-р Елена Илиева, дм, Ръководител на Катедра по Физикална и рехабилитационна медицина, МФ; в екипа участва и ас. д-р Деница Славова от едноименната катедра.

Повече информация за проекта:

http://www.techreh.unisannio.it/:

https://www.facebook.com/pg/techreh/about/

http://tashpmi.uz/ru/eu_edu_projects/erasmus_plus_techreh/techreh_consortium/
и др. страници на партньорските организации.

Пожелаваме успех в реализацията на проекта

проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД